טפסים

לתשומת ליבכם, חשוב להקפיד למלא הטפסים באופן קריא ולצרף ת.ז.

סוג הטופסלהורדת הטופסהנחיות ומידע לעמית
טופס הצטרפותטופס הצטרפות לקרן השתלמות להנדסאיםדברי הסבר לטופס הצטרפות
טופס עדכון פרטים אישייםטופס עדכון פרטים
דברי הסבר לעדכון פרטים אישיים
עדכון פרטי התקשרות – טופס דיגיטלי
טופס מינוי מוטביםטופס מינוי מוטביםדברי הסבר למינוי מוטבים
בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמותטופס בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות
בקשת משיכת כספי הנפטרטופס בקשת משיכת כספי הנפטרבדיקת זכאות לגבי עמית שנפטר
משיכת כספים עמית שנפטר עד 8,000 ₪טופס משיכת כספים עמית שנפטר עד 8000 ש”חבדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית שנפטר
הודעת עמית על ביטול בקשת העברהטופס הודעה על ביטול בקשה להעברת קרן ההשתלמות
טופס העברה בין המסלוליםבקשה להעברת כספים ממסלול למסלולדברי הסבר לטופס העברת כספים בין מסלולים
בקשה להעברת כספים לקרן השתלמותבקשת העברת כספים בין קרנות השתלמות- עמית שכירדברי הסבר על העברת כספים מקרן לקרן
בקשה לאישור השתלמות בארץ או בחו”לטופס בקשה לאישור השתלמות בארץ או בחו”ל
מסמכי הלוואותטופס בקשה לקבלת הלוואה
טופס חיוב על פי הרשאה
איתור כספיםטופס בקשה להסרה מהממשקדברי הסבר
יפוי כחיפוי כוח

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ