הודעה חשובה

אנו שמחים לבשר לכם כי במסגרת פעילותנו לשיפור ושדרוג המערכות והשירות, החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים (להלן: “הקופה“), מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ – למלם גמל ופנסיה בע”מ.

זכויות עמיתי הקופה ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול במלם, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.

העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.

עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים.

עד ליום 20.2.2021 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.

עמיתים שאין ברשותם קוד משתמש וסיסמה – יוכלו לקבל קוד משתמש וסיסמה עד ליום 31.12.2020.

עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 19.1.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות. (בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל 18.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות).

לתשומת ליבך, בקשה תקינה למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבל עד ליום 27.12.2020 תבוצע עד לסוף דצמבר 2020.

בקשה תקינה להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבל עד ליום 15.12.2020 תטופל עד סוף דצמבר 2020.

בקשה תקינה להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבל עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.

החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתי הקופה ולמעסיקים המעבירים כספים לקופה.

פרטי המוקד המעודכנים יופיעו באתר החברה החל מיום 1.1.2021.

בברכה,
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ