איתור כספים

דברי הסבר

אגף שוק ההון במשרד האוצר, מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר יאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו’).

אם הנך מעוניין כי החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ (להלן: “החברה המנהלת“) תפסיק להעביר לממשק האינטרנטי, הנ”ל, מידע אודות חשבונותיך בקרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ, הנך רשאי לפנות בבקשה להסרת מידע אודות חשבונותיך מהממשק, באמצעות טופס בקשה להסרה מהממשק האינטרנטי.

ניתן להעביר את טופס הבקשה (מלא וחתום), בצירוף צילום קריא של תעודת זהות (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ), בכל אחד מהדרכים הבאות:

  • בכתובת: ת.ד. מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל.
  • בדואר אלקטרוני: hishtalmut-handesaim@malam-lts.com.
  • בפקס: 03-9205309.

יובהר, כי החברה המנהלת תפסיק להעביר פרטים אודות חשבונותיך בקרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ לממשק האינטרנטי, הנ”ל, החל משבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר.

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ