תשואות ודמי ניהול

תשואת הקרן הינה תוצאה של המבנה הייחודי של ניהול ההשקעות בחברה, המשכללת את תשואת מנהלי התיקים המובילים שנבחרו על ידי החברה להשגת תשואה גבוה ככל הניתן, ברמות סיכון מוגדרות לרווחת וטובת העמיתים.

2022

מסלולהתפלגות נכסים ותשואותדמי ניהולהוצאות ישירות
מסלול כלליתשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול כללי 2022
מסלול מניותתשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול מניות 2022
מסלול אג”חתשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול אג”ח 2022

2021

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהולהוצאות ישירות
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2021תשואות מסלול כללי לשנת 20210.320.25
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2021תשואות מסלול מניות לשנת 20210.320.2
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2021תשואות מסלול אג”ח לשנת 20210.320.05

2020

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהולהוצאות ישירות
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2020תשואות מסלול כללי לשנת 2020 0.360.21
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2020תשואות מסלול מניות לשנת 2020 0.360.16
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2020תשואות מסלול אג”ח לשנת 2020 0.360.03

2019

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהולהוצאות ישירות
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2019תשואות מסלול כללי לשנת 20190.290.19%
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2019תשואות מסלול מניות לשנת 20190.290.21%
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2019תשואות מסלול אג”ח לשנת 20190.290.03%

2018

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהול
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2018תשואות מסלול כללי לשנת 20180.22
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2018תשואות מסלול מניות לשנת 20180.22
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2018תשואות מסלול אג”ח לשנת 20180.22

2017

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהול
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2017תשואות מסלול כללי לשנת 20170.22
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2017תשואות מסלול מניות לשנת 20170.22
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2017תשואות מסלול אג”ח לשנת 20170.22

2016

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהול
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2016תשואות מסלול כללי לשנת 20160.2
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2016תשואות מסלול מניות לשנת 20160.2
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2016תשואות מסלול אג”ח לשנת 20160.2

2015

מסלולהתפלגות נכסיםתשואותדמי ניהול
מסלול כלליהתפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2015תשואות מסלול כללי לשנת 20150.2
מסלול מניותהתפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2015תשואות מסלול מניות לשנת 20150.2
מסלול אג”חהתפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2015תשואות מסלול אג”ח לשנת 20150.2
דוח תשואות יומיות בתקופת המשבר 2008
דוח תשואות לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה/ העברה של כספים בין קופות גמל / מסלולי השקעה עפ”י החוזר הכרעות עקרוניות 1 – 4 – 2011 . כתובת דוא”ל לעניין חוזר הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור בהעברת כספים :
kerentech@histadrut.org.il
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ