שאלות ותשובות

מה זו קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מידי חודש בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, שבה עוסקות כל השאלות הבאות , קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

האם המעביד חייב לתת לי קרן השתלמות?

במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעביד לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למשא ומתן בין העובד למעביד.

איזה קרנות השתלמות קיימות?

בישראל פועלות יותר מחמישים קרנות השתלמות, הגדולה שבהן , בהתאם לשווי נכסי הקופה היא ” קה”ל ” של בנק לאומי ובנק דיסקונט, ואחריה ” כנרת ” של בנק הפועלים, עוד בולטות קרנות ההשתלמות של האיגודים המקצועיים, כגון קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים , והקרנות של בנק מזרחי ושל בנק הבינלאומי הראשון , כמו כן פועלות קרנות המנוהלות על ידי יועצי השקעות כגון עתידית אנליסט קפיטל ברגר ועוד.

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על פני תוכניות חסכון אחרות ?

הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. זהו יתרון עצום על פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד.

מה קורה אם מפקידים בסכום העולה על תקרה?

על הפרשת המעביד החורגת מהתקרה חל מס בשני שלבים במחזור החיים של הקרן: בעת הפקדת הכסף בקרן מוטל מס על חלק ההפרשה החורג מהתקרה, כאילו היה הכנסה ששולמה לעובד. הרווח הריאלי שנצבר על הפקדה זו חייב במס בשיעור 15% בעת משיכת הכסף, בדומה למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים. המשמעות של מיסים אלה היא שמהפרשה החורגת מהתקרה נשללות הטבות המס שניתנות לקרן ההשתלמות.

האם החסכון בקרן ההשתלמות מחושב על פי כל רכיבי השכר?

לא כל רכיב שכר מזכה בהפרשה לקרן השתלמות. בהתאם לסעיף 3 (ה) לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר הראויים לשמש בסיס לחישוב קרן ההשתלמות הם כל אלה המהווים הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או בשל אירוע מסוים. בנוסף על כך מוגבל השכר המהווה בסיס לחיסכון בקרן השתלמות לתקרה שגובהה 15,712 ₪ לחודש(החל מינואר 2005 ).

מה עדיף, לחסוך בקרן פנסיה או בקרן השתלמות?

מדובר בשני מסלולי חסכון שונים של כל אחד מהם מטרה משלו ויתרונות מס משלו, כך שעדיף לחסוך בשני המסלולים גם יחד.

אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם?

להבדיל מקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים, שבהם יש חשיבות להפקדות רצופות מידי חודש, אין צורך בשמירה על רציפות ההפקדות בקרן השלתמות. תוכל למשוך את הכסף מהקרן בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל.

האם יש אפשרות כלשהי למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות למרות שהקרן לא הגיעה לבשלותה  מבחינת משיכת הכספים?

ניתן למשוך כספים מקרן כאשר הכספים בה אינם נזילים , אך במקרה זה יש לשלם למס הכנסה ( בהתאם למס השולי החל על העובד ) על הפקדות המעביד ועל הרווחים שנצברו בקרן. מאוד לא כדאי למשוך את הכסף בתנאים האלה.

האם עמית רשאי למשוך את כספי הקרן כשהדבר אפשרי?

לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מידי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.

מהו מצב חירום?

מצב שבו הכריזה הממשלה על שעת חירום, על מצב מיוחד בעורף, או מצב שבו קיים כשל מהותי בתפקוד גוף מוסדי שעלול לסכן, מידית או בטווח ארוך, את פעילותו. מצב זה יכול שיוגדר על ידי הגוף המוסדי, או על ידי הרשויות המוסמכות לכך, או על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מה קורה במקרה של דיווח על מצב חירום?

החברה הגדירה צוות חירום אשר יתכנס ויגבש תכנית פעולה מיידית במקרה של חירום.

מה לעשות במקרה של פגיעה/השבתה של אתר מטה החברה?

הודעה לעמיתי הקרן המתייחסת למצב החירום ולעבודה מהאתר החלופי (ככל שנדרש) תפורסם, באתר האינטרנט של החברה.

כיצד ניתן לקבל שירות מידע בנושא זכויות עמיתים או לברר פרטים לגבי פוליסה קיימת?

בכל מקרה של בעיה בקבלת שירותים בשעת חירום (בעיות במשלוח דואר/ סניפים סגורים וכו’) – מוסמך צוות החירום, בתיאום עם המתפעל, לקבוע דרכים חלופיות להגשת בקשות עמיתים, כולל המסמכים שיש לצרף לבקשה כאמור.
החברה מעמידה לרשות העמיתים, בשעת חירום, את אמצעי התקשורת הבאים: מוקד טלפוני ; דוא”ל; דואר (תיבת דואר); סניפי הבנק המתפעל; ממונה פניות הציבור (טלפון + דוא”ל).
(אמצעי התקשורת ומידע נוסף מפורטים באתר החברה, ויעודכנו במידת הצורך בשעת חירום).

כיצד ניתן לבצע משיכות?

החברה מעמידה לרשות העמיתים, בשעת חירום, את אמצעי התקשורת הבאים: מוקד טלפוני ; דוא”ל; דואר (תיבת דואר); סניפי הבנק המתפעל; ממונה פניות הציבור (טלפון + דוא”ל).
(אמצעי התקשורת ומידע נוסף מפורטים באתר החברה, ויעודכנו במידת הצורך בשעת חירום).

היכן ניתנים שירותי קבלת קהל או הגשת מסמכים?

החברה מעמידה לרשות העמיתים, בשעת חירום, את אמצעי התקשורת הבאים: מוקד טלפוני ; דוא”ל; דואר (תיבת דואר); סניפי הבנק המתפעל; ממונה פניות הציבור (טלפון + דוא”ל).
(אמצעי התקשורת ומידע נוסף מפורטים באתר החברה, ויעודכנו במידת הצורך בשעת חירום). 

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ