בדיקת זכאות לכספי נפטר

דברי הסבר למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

הזכאים לכספי עמית שנפטר הם המוטבים (נהנים) המופיעים בכתב מינוי המוטבים האחרון ששלח העמית. במידה ולא מונו מוטבים ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה.

דברי הסבר למילוי הטפסים

בקשת מוטב למשיכת כספי עמית שנפטר

זכאי המעוניין למשוך את כספי הנפטר מקרן השתלמות, נדרש למלא טופס: “בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות” (קת 14).

  • על כל יורש למלא בקשה בנפרד, ולחתום עליה במקום המיועד.
  • במידה והיורש אינו מי שמגיש את הבקשה למשיכת הכספים (למשל במקרה של קטין או חסוי), יש למלא בנוסף לסעיף פרטי הזכאי את הסעיף פרטי המבקש.
  • במידה ומוטב/יורש הינו קטין יש לחתום על ההצהרה של ההורים שמופיעה מתחת לפרטי חשבון העו”ש בסעיף “אופן העברת הכספים”.
  • יש למלא את סעיף “אופן העברת הכספים” לציין באופן ברור את שם הבנק, הסניף והחשבון המזוכים.
  • יש למלא את סעיף “הצהרות הזכאי” ולחתום במקום המיועד (בנוסף לחתימה בתחתית טופס הבקשה).

מסמכים שיש לצרף לבקשת המשיכה על שם המוטב/היורש

1. צילום קריא של תעודת זהות עדכנית של הזכאי כולל הספח (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ); במידה וצורפה תז ביומטרית, יש לצרף צילום של גב התעודה בנוסף.

2. המחאה מקורית מבוטלת התואמת את פרטי החשבון שצוינו בבקשת המשיכה (יש לכתוב על המחאה “מבוטל” בין שני קווים) / אישור ניהול חשבון עם חותמת מקורית של הבנק בו החשבון מתנהל.

3. תעודת פטירה של העמית.(מקור/ נאמן למקור)

4. במידה ולא מונו מוטבים, יש לצרף אסמכתא לזכאות – צו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה (מקור או נאמן למקור);

5. במידה ומגיש הבקשה אינו המוטב/היורש הזכאי, יש לצרף:

  • אסמכתא לזכאות – צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח (מקור או נאמן למקור).
  • הורים שהינם אפוטרופוסים טבעיים יצרפו צילום ת”ז שלהם כולל ספח בו רשום הקטין הזכאי
  • צילום ת”ז של המבקש בנוסף לצילום ת”ז של המוטב/יורש.

בכל מקום שנאמר: “נאמן למקור” – ניתן להציג אסמכתא מקורית או עותק שעליו מוטבע אישור “נאמן למקור” ע”י עורך-דין.

לחברה זכות לבקש מסמכים נוספים, בהתאם לצורך.

אופן משלוח הבקשות:

בדואר ישראל: מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297.

לבירורים ו/או לקבלת הסברים נוספים ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות:

טלפון לבירורים: 03-5651090

שעות מענה טלפוני: בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-16:00.

מייל לבירורים: HISHTALMUT-HANDESAIM@MALAM-LTS.COM  

הערה: מועד קבלת הבקשה ייחשב כמועד בו נתקבלה הבקשה תקינה ובמלואה במוקד קופות גמל

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ