חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלאתפקיד
יוחנן אורדירקטור + יו”ר הדירקטוריון
רון וייסברגדירקטור
דן הורנשטייןמנכ”ל + דירקטור
שלמה פרלובדירקטור
חיים הופרדירקטור
יעקב לוידירקטור
ברק סורנידח”צ

ועדת הביקורת

שם מלאתפקיד
חיים הופרדירקטור
ברק סורנייו”ר – דח”צ

ועדת השקעות

שם מלאתפקיד
בלה רזניקנח”צ – יו”ר וועדת ההשקעות
ברק סורנידח”צ
רון וייסברגדירקטור

תכיפות התכנסות לשנת 2023 :

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 5 ישיבות

ועדת ביקורת התכנסו ל- 6 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 30 ישיבות

ועדת גילוי התכנסו ל- 4 ישיבות

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ