חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלאתפקיד
רון וייסברגדירקטור
דן הורנשטייןמנכ”ל + דירקטור
שלמה פרלובדירקטור
חיים הופרדירקטור
יעקב לוידירקטור
יוחנן אורדירקטור + יו”ר הדירקטוריון
ברק סורנידח”צ

ועדת הביקורת

שם מלאתפקיד
חיים הופרדירקטור
ברק סורנייו”ר – דח”צ

ועדת השקעות

שם מלאתפקיד
בלה רזניקיו”ר – נח”צ
ברק סורנידירקטור
רון וייסברגדח”צ

תכיפות התכנסות לשנת 2023 עד סוף יוני:

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 3 ישיבות

ועדת ביקורת התכנסו ל- 3 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 12 ישיבות

ועדת גילוי התכנסו ל- 2 ישיבות

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ