חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלאתפקיד
רון וייסברגדירקטור
דן הורנשטייןמנכ”ל + דירקטור
שלמה פרלובדירקטור
חיים הופרדירקטור
אורלי נאבלדח”צ
יעקב לוידירקטור
יוחנן אורדירקטור + יו”ר הדירקטוריון

ועדת הביקורת

שם מלאתפקיד
אורלי נאבליו”ר – דח”צ
חיים הופרדירקטור

ועדת השקעות

שם מלאתפקיד
בלה רזניקיו”ר – נח”צ
שלמה פרלובדירקטור
רון וייסברגדירקטור

תכיפות התכנסות לשנת 2022:

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 2 ישיבות

ועדת ביקורת התכנסו ל- 2 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 7 ישיבות

ועדת גילוי התכנסו ל- 1 ישיבות

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ