חתימה ממוחשבת

בהתאם להוראות סעיף 4 לחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5 להלן הוראות המיועדות לבעלי רישיון כהגדרתו בחוזר (להלן בעל רישיון):

בעל רישיון , המשתמש בחתימה גרפית ממוחשבת לשם החתמת לקוח על מסמכים , כחלק מביצוע עסקה, כהגדרתה בחוזר , והממלא אחר כל ההוראות הכתובות בסעיף 3 לחוזר , רשאי לשלוח את מסמכי העסקה לחברה , בהתאם לטופסי החברה העדכניים הנוגעים לאותה עסקה , כפי שמופיעים באתר החברה. הטפסים בצירוף כל המסמכים הרלוונטים לרבות צילום ת.ז. עדכני וקריא , בתוספת הצהרת בעל הרישיון על היותו בעל רישיון ועל עמידתו בכל ההוראות הנדרשות לצורך שימוש בחתימה גרפית ממוחשבת , יש לשלוח בדוא”ל לכתובת :

pratim@malam-lts.com

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ