התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד), כחשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן, הינה תשואה נומינלית נטו, קרי  בניכוי דמי הניהול.

להלן נתוני דמי הניהול והעמלות לכל שנה:

2015

2016

2017

2018

היות ודמי הניהול של הקרן נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל וההשתלמות (הודות לגביית דמי הניהול מהעמיתים ע"פ ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח),שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים - גבוהה משמעותית מתשואות הענף.

מקור הנתונים: אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון

התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2019

התפלגות נכסי קרן מסלול אג"ח 2019

התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2019

תשואות מסלול מניות לשנת 2019

תשואות מסלול אג"ח לשנת 2019

תשואות מסלול כללי לשנת 2019

התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2018

התפלגות נכסי קרן מסלול אג"ח 2018

התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2018

תשואות מסלול מניות לשנת 2018

 


בניית אתרים