קרן השתלמות להנדסאים  וטכנאים בע"מ  

קרן ההשתלמות להנדסאים  וטכנאים  הינה  קופת  גמל מאושרת  על פי תקנות מס הכנסה (כללים  לאישור ולניהול קופות גמל ) -תשכ"ד 1964.

הקרן מאושרת  כקרן השתלמות , מפוקחת ומבוקרת  על ידי  אגף שוק ההון , הביטוח  והחיסכון  במשרד האוצר .

הקרן  פועלת  למען עמיתיה  משנת  1970 . 

הקרן הינה קרן  סקטוריאלית  ומיועדת  לעמיתים במעמד שכיר , אשר  הארגון היציג  שלהם  הינו  הסתדרות ההנדסאים והטכנאים , או  המדורגים בדרוג  ההנדסאים  והטכנאים. 

הקרן מאוגדת  כחברה ממשלתית  וכפופה  לחוק  החברות  הממשלתיות  התשל"ה (1975) , ולהוראות  שניתנו על פיו .

שיעורי ההפרשות  המרביים  המותרים  בניכוי  על על פי תקנות מס הכנסה , הם  7.5%  מן השכר  על ידי המעביד , ו- 2.5%  על ידי העובד . הכספים מופרשים  לקרן  למטרת  השתלמות  לשכירים או לחסכון.  

לקרן שלושה מנהלי מנהלי השקעות: מיטב ד"ש, מגדל ואקסלנס אשר מנהלים את חשבונות העמיתים וזאת בהתאם לתקנון הקרן, הוראות הדירקטוריון וועדת ההשקעות של הקרן ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

הקרן מקבל שירותי תפעול פיננסים ואדמיניסטרטיביים מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. 

 ט.ל.ח 

מבנה עץ החזקות
בעלי תפקידים בקרן
חברי הדירקטוריון וועדותיו
 

בניית אתרים